Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
  • Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΥΠΕΠΘ μετά από 10 έτη εφαρμογής
  • Αξιολόγηση στελεχών A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης
  • Αξιολόγηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων A/βάθμιας και B/βάθμιας εκπαίδευσης
  • Αξιολόγηση μαθητών
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών
  • Διοίκηση και αξιολόγηση προγραμμάτων για την πολιτισμική διαφορετικότητα

Σημείωση: Κάθε εισηγητής δύναται να παρουσιάσει μελέτες περίπτωσης