Διδακτική και Διδασκαλία

Όταν καλούμαστε να διδάξουμε ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, τίθενται δύο βασικά ερωτήματα: τι θα διδάξουμε και πώς θα το διδάξουμε. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη διδασκαλία, δηλαδή το περιεχόμενο της γνώσης που πρέπει να μεταδοθεί στους διδασκόμενους, ενώ το δεύτερο αφορά τη διδακτική, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξουμε, θα προσφέρουμε την ύλη, έτσι ώστε η αποκόμιση γνώσεων από τους διδασκόμενους να είναι η μέγιστη.

Με την παρούσα θεματική καλούνται οι γνώστες της διδακτικής και της διδασκαλίας κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης να καταθέσουν σχέδια διδασκαλίας, σχέδια μαθημάτων, στρατηγικές διδασκαλίας, project:

  • Για την Γ/βάθμια εκπαίδευση
  • Για την Β/Βάθμια εκπαίδευση
  • Για την Α/βάθμια εκπαίδευση
  • Για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Δείγματα σχεδίων μαθημάτων και στρατηγικών διδασκαλίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.a-learning.gr.